KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Uygulamalarımız Hakkında Aydınlatma Metni

Deneyimli ve yaygın acente ağıyla müşterilerini bilgilendirmeyi, sigortacılık hakkında bilinçlendirmeyi, ihtiyacı doğru ve tam belirleyerek talebi karşılayacak doğru ürün ve hizmeti sunmayı, hızlı ve eksiksiz hasar ödemesi sağlamayı hedef ediniriz.

Sektörde 7 yıldır Bölge temsilcisi olarak yer aldıktan sonra sektörde aynı iç mimariyle , dış görünüşle , titizlik , yekpare olmak için ekip arkadaşlarımızla yola Ocak 2021 tarihiyle çıktık. Ve sonrasında kısa sürede 9 noktada yer aldık;

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Orient Sigorta A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz mevzuat kapsamında sigorta sözleşmesinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi; sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma, tazminat ve benzer süreçlerde değerlendirme yapılması; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerinin tespiti; elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, kamu kurumları ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesinin artırabilmesi, mevcut ve yeni ürün/hizmetlerin sunabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz;

* KVKK’nın 5. Maddesi c fıkrası uyarınca; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle ;

* özel nitelikli kişisel veriler ise KVKK’nın 6. Maddesi uyarınca ilgilinin açık rızası ile sözlü, yazılı ve/veya elektronik haberleşme yöntemleriyle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar

Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına; yurtdışı grup şirketimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere yurt içinde veya yurt dışında olmak üzere; destek hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza(acenteler, servisler, broker ve/veya reasürans şirketleri vb.), tedarikçilerimize(bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, aktüerya ve eksperler, asistans hizmeti servis sağlayıcıları vb.)


KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde güvenli sunucu ve bulut ortamlarına aktarılabilecektir.

Müşterilerimizin KVKK Kapsamındaki Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre müşterilerimiz;

• şahsen başvuru, başvuru sahibinin kimliğini tevsik eden belge ile başvurması

• noter vasıtasıyla tebligat

• güvenli elektronik imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta iletilmesi yollarıyla tarafımıza başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Anlaşmalı şirket acenteliklerini 7 den 20'ye çıkarttık...

Sektör de gerek kurumsal yapımızla gerek uzmanlığımızla öne çıkmak her geçen gün daha çok başarıya imza atmak istiyoruz.

Bunun yanı sıra destekleriniz ile büyüyoruz. Ori Sigorta yöneticisi Sn. Cem İlker KAMACI bey’e bize olan destekleri için teşekkür ediyoruz.

Türkiye genelinde deneyimli ve yaygın acente ağımızla sigortacılığa profesyonel bir bakış açısı geliştirmek.Sektör de emin adımlarla ilerlemek istiyoruz.

İş Ortaklarımız